خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

آیین دادرسی کیفری

  • ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

نکته1 : در چند جرم خاص برای کمک به جبران خسارت بزهدیده قانونگذار دادگاه را مکلف نموده که خود حکم به جبران خسارت وی صادر نماید بدون اینکه در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از طرف او باشد، مانند جرائم کلاهبرداری، سرقت و اختلاس که رد مال در آنها پیش بینی شده، جرائم حرق و تخریب که تادیه خسارات وارده مقرر گردیده و جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت ازحق که در آنها حسب مورد رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق پیش بینی شده است. در جرایم خیانت در امانت و صدور چک بلامحل تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مانند سایر جرایم الزامی است.1397/2/12

نکته2 : امکان بازداشت متهم فقط با سه قرار بازداشت موقت مطلقاً و قرار کفالت و وثیقه فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود دارد. به این سه مورد، قرار نگهداری موقت را نیز باید اضافه نمود که طبق تبصره ماده 287 دارای تمامی آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.1397/2/14