خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

اصول فقه

  • ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

مترادف : چند لفظ ، با یک معنای واحد 

مشترک معنوی : لفظی برای معنای کلی وضع شده که آن دارای مصادیق و افراد متعدد باشد . نکاح (دایم و موقت)

مشترک لفظی : یک لفظ با چند معنا (شیر ، حقوق)

حقیقت و مجاز : حقیقت لفظی است که در ماوضع له به کار رفته باشد و مجاز لفظی است که در غیر ما وضع له به کار رفته باشد.

نکته 2 : وضع تعیینی عبارت است از اینکه واضع لفظی را برای معنایی معین نموده و در برابر آن قرار دهد. نام دیگر وضع تعیینی وضع تخصیصی است. 1397/2/14

نکته3 : وضع تعیّنی عبارت است از اینکه ابتدا لفظی در یک معنای خاص با قرینه و مناسبتی به کار رود ، و در اثر کثرت استعمال هروقت آن لفظ بدون قرینه به کار برده شود ، از آن معنای دوم فهمیده شود.(واضع نامشخص).نام دیگر وضع تعیّنی وضع تخصصی است.1397/2/14