خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

آیین دادرسی مدنی

  • ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

نکته1 : به استناد مادة 59 ق.آ.د.م که بیان میدارد: «اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد». این ماده رونوشت برگة مثبت سمت مانند وکالت نامه را کافی دانسته است. 1397/2/12

نکته2 : صلح و سازش همیشه مبتنی بر توافق طرفین است و امری قراردادی است. قاضی نمی­تواند طرفین را الزام به سازش نماید هرچند می­تواند ایشان را تشویق به سازش کند.1397/2/13

نکته3 : به استناد صدر مادة 84 خوانده باید ایرادات را همراه با دفاعیات ماهوی بیان نماید. بنابراین اگر در فرصت دفاعی که به او داده میشود صرفاً به بیان ایرادات اکتفا نماید و دادگاه ایرادات مزبور را کافی تشخیص ندهد ملزم به ارائة فرصت به او برای دفاعیات ماهوی نیست و  می تواند اقدام به صدور رأی نماید.1397/2/14